Code goed bestuur

Opgemaakt in uitvoering van de “Aanbevelingen Goed Bestuur in Welzijns-en Zorgorganisaties”,  voor Social Profitorganisaties, van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Welzijns- en zorgorganisaties ontlenen hun legitimiteit aan hun sociale doelstellingen en maatschappelijke meerwaarde. Om dat maatschappelijke doel, die meerwaarde en legitimiteit te vrijwaren en zo mogelijk nog te versterken, zijn eerlijke communicatie, rekenschap en verantwoording van groot belang. Goed bestuur is dus ook een antwoord op de vraag naar externe maatschappelijke verantwoording.

Een efficiënt en goed bestuur is geen overbodige luxe in de huidige complexe maatschappelijke context waarin de welzijns- en zorgorganisaties zich bewegen. Goed bestuur zorgt er mee voor dat organisaties zich kunnen staande houden, meer nog, zich verder kunnen ontwikkelen en op tijd kansen kunnen detecteren in het kader van de vele evoluties die er zijn: vermaatschappelijking van de zorg, zorg op maat, de vraag naar meer efficiëntie, transparantie, kwaliteit van zorg, schaalvergroting,… .

Een Raad van Bestuur moet dan ook de nodige slagkracht hebben om gefundeerde beleidskeuzes te maken en zijn functie ten volle kunnen opnemen. De directie van haar kant moet kunnen vertrouwen op een daadkrachtige en competente Raad van Bestuur die de juiste strategische keuzes maakt en daarnaast ook voldoende vertrouwen geeft aan haar directie om deze keuzes te operationaliseren.

Mede aan de hand van de “Aanbevelingen Goed Bestuur” die door het Departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin zijn uitgewerkt, heeft de algemene vergadering, de Raad van Bestuur en de directie hierna volgende checklist goedgekeurd, die als richtsnoer wordt gehanteerd:

 • Een duidelijk uitgewerkte missie, visie en waarden (eenvoud-integriteit-mensgerichtheid) die samen het referentiekader vormen van de organisatie.
 • Respect voor de waarden en normen van de stichtende congregatie.
 • Duidelijke taakafbakening tussen de algemene vergadering, de Raad van Bestuur, het dagelijks bestuur en de directie.
 • Open en transparante structuur, waarbij in hoofde van bestuurders of directies geen nevenactiviteiten worden ontwikkeld, noch constructies opgericht die raakvlakken vertonen met de woonzorgcentra van V.Z.W. Vincenthof of aanleiding kunnen geven tot belangenconflicten. In het kader van een onderlinge samenwerking kunnen wel functies of mandaten worden opgenomen bij andere voorzieningen voor zover het ook V.Z.W’s betreft.
 • Bestuurders en directies houden zich aan de opgelegde gedragscode, waarbij geen zakelijke relaties worden aangegaan met de V.Z.W. Vincenthof.
 • Op politiek vlak dient het bestuur en de directie over de nodige onafhankelijkheid te beschikken.
 • De zorg voor de cliënt (bewoner) staat centraal, wat onder meer wordt opgevolgd via kwaliteitsindicatoren en tevredenheidsmetingen.
  V.Z.W. Vincenthof gaat in dialoog met alle belanghebbenden nl. bewoners,  familie, medewerkers, vrijwilligers en mogelijk betrokken/actieve derden binnen de organisatie en biedt hen zo de mogelijkheid mee betrokken te worden in de maatschappelijke opdracht die de V.Z.W. vervult.
 • V.Z.W. Vincenthof voorziet in een gericht preventiebeleid op het gebied van veiligheid en het psychosociaal welzijn van de medewerkers.
 • V.Z.W. Vincenthof draagt zorg voor continuïteit en duurzaamheid door samen te werken met diverse partners.

Goedgekeurd door de algemene vergadering en de raad van bestuur op 26 juni 2023.