Privacyverklaring voor bewoners

Om een goeie dienstverlening en werking te kunnen uitvoeren, hebben wij heel wat persoonsgegevens van u nodig. Het gaat hierbij niet alleen over gewone persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum, contactgegevens ,… maar ook over bijzondere persoonsgegevens met betrekking tot gezondheid, afkomst en godsdienst.

Vzw Vincenthof hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat de privacy ervan wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over welke gegevens wij verwerken en hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom op een veilige manier om met uw persoonsgegevens. Dit volgens de regels van de Europese privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG of GDPR).

Waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig ?

Persoonsgegevens worden ingezameld door de bevoegde werknemers van het woonzorgcentrum bij de bewoner zelf, en indien noodzakelijk bij de familie, mantelzorgers, arts, sociale dienst ziekenhuis, …. .

De binnen het woonzorgcentrum verwerkte persoonsgegevens van bewoners zijn de volgende:

– identificatiegegevens (naam, adres, rijksregisternummer,…)
– financiële en administratieve gegevens (met betrekking tot opname en facturatie)
– (para)medische en verpleegkundige gegevens
– sociale gegevens
– andere gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de doeleinden.

Deze persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Doeleinden zoals:

– verlenen van zorg aan de bewoners;
– bewonersadministratie en –registratie;
– sociale dienstverlening;
– geneesmiddelenbeheer;
– klachtenbehandeling;
– opvolgen van de zorgkwaliteit;
– eventuele specifieke doeleinden.

Het woonzorgcentrum werkt alleen met de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel en streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Wat is de juridische grondslag voor onze verwerking van persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens enkel verwerken :

– om een wettelijke verplichting na te komen;
– voor de goede vervulling van onze taak;
– wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven, die u op ieder ogenblik kunt intrekken;
– indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die U met ons heeft gesloten;
– om een ernstige bedreiging voor uw gezondheid te bestrijden.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden uitsluitend intern verwerkt door onze medewerkers. Dit enkel met een gerechtvaardigd doel en indien zij deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. De toegang is beperkt tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun opdracht. Alle medewerkers houden zich aan hun beroepsgeheim en vertrouwelijkheidsverplichting.

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden tenzij:
– wij daarvoor uw voorafgaande toestemming hebben ontvangen (bv mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in),…);
– dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv met andere zorgverleners, zoals uw huisarts, met uw wettelijk vertegenwoordiger,…);
– wij hiertoe verplicht worden in het kader van een regelgeving (bv met de mutualiteit en het RIZIV voor de terugbetaling van de zorgverstrekkingen,…);
– wij hiertoe worden verzocht door overheidsdiensten, zoals OCMW of FOD Sociale Zekerheid of gerechtelijke instanties (bv met een advocaat in geval van wanbetaling,…);
– Inspectiediensten die actief zijn in onze sector in het kader van hun opdracht.

Wanneer wij uw persoonsgegevens aan derden doorgeven, geven we ook hier hen alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun opdracht te vervullen.

In principe worden uw persoonsgegevens noch door ons, noch door onze verwerkers buiten de Europese Unie verwerkt. Met onze verwerkers zijn er verwerkersovereenkomsten afgesloten, waarbij contractueel vastgelegd is dat deze verwerkers de nodige voorzorgen en technische maatregelen genomen hebben om de veiligheid van deze persoonsgegevens te verzekeren.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen, voor zover er geen wettelijke verplichting bestaat die ons verplicht uw gegevens langer te bewaren.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden beschouwd als strikt vertrouwelijk. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van u te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking.

Wat zijn uw rechten omtrent uw persoonsgegevens?

U kan zich beroepen op alle rechten krachtens het Belgische recht, en in het bijzonder de volgende rechten:
U heeft steeds recht op toegang tot en inzage in uw persoonsgegevens;
U heeft altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of recht te zetten;
U heeft het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om uw eerder gegeven toestemming voor een welbepaalde verwerking in te trekken;
U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

 

Teneinde deze rechten uit te oefenen kan u op volgende wijze contact met ons opnemen:
Per e-mail : privacy@vincenthof.be
Schriftelijk naar volgend adres :
Verantwoordelijke Gegevensbescherming
Gasthuisstraat 10
9041 Oostakker

Bij de uitoefening van deze rechten verzoeken wij U om duidelijk aan te geven tegen welke verwerking(en) u zich verzet of welke toestemming u wenst in te trekken. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Vragen of klachten

Indien u een vraag of klacht heeft over onze verwerking van persoonsgegevens, over de uitoefening van uw rechten of over deze verklaring, dan kan u contact met ons opnemen via de volgende kanalen :
Per e-mail : privacy@vincenthof.be
Schriftelijk naar volgend adres:
Verantwoordelijke Gegevensbescherming
Gasthuisstraat 10
9041 Oostakker

Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, of indien u opmerkingen heeft omtrent de uitoefening van uw rechten, of indien u meent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens niet in regel zou zijn met de wetgeving, dan kan u hierover klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit , dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy verklaring

Vzw Vincenthof kan zijn privacy verklaring aanpassen of aanvullen indien wij dit nodig achten. Graag deze verklaring periodiek doornemen om te weten hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen.